W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na pracownika do spraw kadrowo - płacowych.

XML

Treść

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKA

do spraw kadrowo-płacowych.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

1. Pracownik do obsługi kadr i płac,
2. 0,125 etatu,
3. Zatrudnienie: lipiec 2023 r.


II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


1.   Sporządzenie umów o pracę, aneksów oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu;
2.   Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz  przygotowywanie danych do wykonywania dyspozycji do zapłaty składek do ZUS w formie przelewu;
3.   Sporządzenie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników;
4.   Prowadzenie akt osobowych pracowników;
5.   Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów oraz zwolnień lekarskich;
6.   Ustalenie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
7.   Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników i ich rodzin;
8.   Przygotowanie PIT-ów po każdym roku;
9.   Sporządzenie i wysyłanie IWA do ZUS-u;
10. Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań Z-05, Z-03, Z-14, do GUS-u;
11. Wysyłanie miesięcznych raportów do ZUS-u;
12. Pilnowanie terminów szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP;
13. Prowadzenie ewidencji i kierowanie na obowiązkowe badania wstępne oraz okresowe pracowników; 
14. Wystawianie pasków wypłat oraz RMUA;
15. Naliczanie płac dla pracowników PZON w tym: 
- przygotowywanie danych i sporządzanie list płac w systemie AGEMA oraz rachunków od umów zleceń;
- sporządzanie kart wynagrodzeń;
- sporządzanie kart podatkowych - rozliczanie podatku od osób fizycznych i umów zleceń z Urzędem Skarbowym;
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
prowadzenie dokumentacji i rozliczanie świadczeń oraz składek z ZUS-em,
- sporządzanie PK dotyczących naliczenia płac za każdy miesiąc;

16. Wystawianie zaświadczeń Rp-7 oraz ZUS Z-3;
17. Sporządzanie informacji o wynagrodzeniach pracowników w przypadku zajęć komorniczych.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

    
1. Wymaganie niezbędne: 

1) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
2) praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno - kadrowym lub płacowym);
3) znajomość zagadnień z zakresu obsługi programu MS Oficce, a w szczególności EXCEL;
4) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
umiejętność pracy w zespole; 
5) dyspozycyjność;
6) zdolności analityczne; 
7) odporność na stres;
8) kandydat posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
9) nieposzlakowana opinia;
10) niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
11) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
12) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
13) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne.


2. Wymagania dodatkowe:

1)   praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno - kadrowym lub płacowym);
2)   dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych i samorządowych;
3)   biegła znajomość programu Płatnik, programu płacowo – kadrowego;
4)   dyspozycyjność;
5)   wiedzę ogólną na temat orzecznictwa pozarentowego;
6)   wysoki poziom kultury osobistej;
7)   umiejętność pracy w zespole;
8)   umiejętność sprawnego i samodzielnego działania;
9)   bardzo dobrą organizację pracy;
10) kreatywność;
11) komunikatywność.
 

IV. Przebieg procesu rekrutacji:

Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych, przystąpienia do  konkursu

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

V. Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

Kandydat składa następujące dokumenty: 

1)   podanie o pracę - list motywacyjny;
2)   C.V. z aktualnym zdjęciem  lub życiorys z aktualnym zdjęciem;
3)   Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 
5)   kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające  zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy; 
6)   opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich zakładów pracy;
7)   oświadczenie kandydata dotyczące:

*   posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
*   nieposzlakowanej opinii;
*   niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
*   nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  oraz o nie prowadzeniu  wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe;
*   posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
*   braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
*   wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów: 

1.   Termin złożenia dokumentów:    do dnia 05.06.2023 r.
2.   Miejsce i sposób złożenia dokumentów:  Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności /58-500 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 7, pokój 313/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika do spraw kadr i płac w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Jelenia Góra.Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

***

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do konkursu zostanie umieszczona  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.pzon-jeleniagora.pl.

Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie pzon-jeleniagora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (siedziba Zespołu, III piętro). Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 119s.1) oraz własnoręcznym podpisem.


VII. Inne informacje:
1.   oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone 07.06.2023 r.
2.  osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefoniczną o formie rozstrzygnięcia naboru 09.06.2023 r.,
3. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych,
4.  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 64 380 90 wew. 25 oraz 533 170 333,
5.  wyniki zostaną upublicznione w ciągu 14 dni od zakończenia naboru na tablicy informacyjnej Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.pzon-jeleniagora.pl Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze