W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

NABÓR NA INFORMATYKA

XML

Treść

PRZEWODNICZĄCA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA NABÓR NA INFORMATYKA

 


1.      Określenie stanowiska urzędniczego:

a)      informatyk,

b)      0,125 etatu,

c)      zatrudnienie od kwietnia 2023 r.

 
2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      wsparcie dla użytkowników systemów aplikacji użytkowanych w tut. Jednostce;

2)      administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową, nadzór nad eksploatacją systemów;

3)       wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym;

4)       asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych.

 

3.      Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:     

Wymaganie niezbędne: 

1)      wykształcenie wyższe, pierwszego stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym; alternatywnie wykształcenie wyższe pierwszego stopnia i co najmniej rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

2)      znajomość zagadnień z zakresu administracji systemami Windows Server/AD/Exchange;

3)      znajomość podstawowych zagadnień sieciowych; 

4)      umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;

5)      umiejętność pracy w zespole; 

6)      dyspozycyjność;

7)      zdolności analityczne; 

8)      odporność na stres;

9)      kandydat posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

10)  nieposzlakowana opinia;

11)  niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;

12)  nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

13)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

14)  nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

 Wymagania dodatkowe:

1)      podstawy administracji systemów Linux/Unix;

2)      podstawy administracji bazami danych (MS SQL, PostgreSQL);

3)      podstawy administracji siecią SAN;

4)      dyspozycyjność;

5)      wiedzę ogólną na temat orzecznictwa pozarentowego;

6)      wysoki poziom kultury osobistej;

7)       umiejętność pracy w zespole;

8)      umiejętność sprawnego i samodzielnego działania;

9)       bardzo dobrą organizację pracy;

10)  kreatywność;

11)  komunikatywność.

 

4.      Przebieg procesu rekrutacji:

Etap I – weryfikacja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych, przystąpienia do  konkursu

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

5.      Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

Kandydat składa następujące dokumenty: 

1)      podanie o pracę - list motywacyjny;

2)      CV z aktualnym zdjęciem  lub życiorys z aktualnym zdjęciem;

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 

5)      kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające  zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy; 

6)      opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich zakładów pracy;

7)      oświadczenie kandydata dotyczące:

·       posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·       nieposzlakowanej opinii;

·       niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;

·       nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  oraz o nie prowadzeniu  wobec kandydata postępowania 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe;

·       posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;

·       braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

·       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.


6.  Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów: 

1)      Termin złożenia dokumentów:    do dnia 14.04.2023 r.

2)      Miejsce i sposób złożenia dokumentów:  wymagane dokumenty należy składać 
w  Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 58-500 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 7, pokój 313, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Jelenie Górze.

 

Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

***

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do konkursu zostanie umieszczona  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.pzon-jeleniagora.pl.

Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie pzon-jeleniagora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (siedziba Zespołu, III piętro). 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 119s.1) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

3.      Inne informacje:

a)      oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone 18 kwietnia 2023 r.,

b)      osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefoniczną o formie rozstrzygnięcia naboru 19 kwietnia 2023 r.,

c)      dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  na stanowisko wskazane 
w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych,

d)      dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 64 380 90 wew. 25 oraz 533 170 333,

e)      wyniki zostaną upublicznione w ciągu 14 dni od zakończenia naboru na tablicy informacyjnej Zespołu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
www.pzon-jeleniagora.pl

 

 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Jeleniej Górze