Statut


Załącznik do uchwały Nr 541.LIX.2014
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 16 września 2014 r.
 


STATUT
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, zwany dalej Zespołem, jest jednostką organizacyjną Miasta Jeleniej Góry, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającej osobowości prawnej.
Siedziba Zespołu mieści się w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 7.Prezydent Miasta Jeleniej Góry, za zgodą Wojewody Dolnośląskiego, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, powołuje i odwołuje Zespół.Za zgodą Wojewody Dolnośląskiego, obszarem działania Zespołu jest Miasto Jelenia Góra oraz Powiat Jeleniogórski.
 
§ 2
Zespół jest zakładem pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 
§ 3
 Zespół działa na podstawie:
 
1.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2.       Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
3.      Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

4.      Niniejszego statutu.
      
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
 
§ 4
Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących:
1.       orzekania o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz wskazań do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2.      wystawianie kart parkingowych w zakresie wyznaczonym w ustawie prawo o ruchu drogowym.
 
§ 5
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1.      Prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń:
1)      o niepełnosprawności;
2)      o stopniu niepełnosprawności;
3)      o wskazaniach do ulg i uprawnień.
2.      Wystawianie legitymacji osobom niepełnosprawnym.
3.      Wystawianie kart parkingowych.
4.      Udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji dotyczących uprawnień.
 
Rozdział III
Organizacja Zespołu
 
§ 6
W skład Zespołu wchodzą:
- Przewodniczący,
- Sekretarz,
- lekarze,
- psycholodzy,
- pedagodzy,
- doradcy zawodowi,
- pracownicy socjalni,
- inni specjaliści, uznani za niezbędnych.
 
Zespołem kieruje Przewodniczący, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.Pozostałych członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na wniosek Przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący Zespołu organizuje pracę całego Zespołu, kieruje jego działalnością na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
 i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań oraz jego funkcjonowanie.Przewodniczący Zespołu upoważnia członka Zespołu do załatwienia spraw w jego imieniu, w zakresie określonym przepisami prawa.
 
§ 7
Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników, określa Przewodniczący Zespołu w Regulaminie Organizacyjnym, który zatwierdza Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zespołu
 
§ 8
1.      Zespół prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,  według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2.      Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący planowane dochody i wydatki, zatwierdzony na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.
3.      Zespół prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi              w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
 
§ 9
Działalność Zespołu jest finansowana ze środków budżetu państwa i środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Rozdział V
Kontrola i nadzór nad Zespołem
 
§ 10
1.      Bezpośredni nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przez Zespół sprawuje Wojewoda  Dolnośląski.
2.      Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
                        
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 11
Wszelkie zmiany statutu są dokonywane w trybie obowiązującym jak przy jego uchwalaniu.

Pobierz w PDF ----> Statut PZON w Jeleniej Górze (1196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (16 września 2014)
Opublikował: Urszula Simko (19 sierpnia 2015, 14:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439