Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (3)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Pracownik do obsługi kadr i płac

miejsce pracy: PZON w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 20 grudnia 2019  14:00
PRZEWODNICZĄCA
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKA
 do spraw kadrowo-płacowych.

I.    Określenie stanowiska urzędniczego:

1.    Pracownik do obsługi kadr i płac,
2.    0,125 etatu,
3.    zatrudnienie od 01.01.2020 r.

II.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    Sporządzenie umów o pracę, aneksów oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu;
2.    Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz  przygotowywanie danych do  wykonywania  dyspozycji do zapłaty składek do ZUS w formie przelewu;
3.    Sporządzenie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dot. zatrudnienia  
i wynagrodzeń pracowników;
4.    Prowadzenie akt osobowych pracowników;
5.    Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów  oraz zwolnień lekarskich;
6.    Ustalenie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
7.    Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników i ich rodzin;
8.    Przygotowanie PIT-ów po każdym roku;
9.    Sporządzenie i wysyłanie IWA do ZUS-u;
10.    Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań Z-05, Z-03, Z-14, do GUS-u;
11.    Wysyłanie miesięcznych raportów do ZUS-u;
12.    Pilnowanie terminów szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP;
13.    Prowadzenie ewidencji  i kierowanie na obowiązkowe badania wstępne oraz okresowe pracowników;
14.    Wystawianie pasków wypłat oraz RMUA;
15.    Naliczanie płac dla pracowników PZON w tym:
-    przygotowywanie danych i sporządzanie list płac w systemie AGEMA oraz rachunków od umów zleceń;
-    sporządzanie kart wynagrodzeń;
-    sporządzanie kart podatkowych  - rozliczanie podatku od osób fizycznych   i  umów  zleceń
z Urzędem Skarbowym;
-    wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
-    prowadzenie dokumentacji i rozliczanie świadczeń oraz składek z ZUS-em,
-      sporządzanie PK dotyczących naliczenia płac za każdy miesiąc;
16.    Wystawianie zaświadczeń Rp-7 oraz ZUS Z-3;
17.    Sporządzanie informacji o wynagrodzeniach pracowników w przypadku zajęć komorniczych.

III.    Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs: 
  
1.    Wymaganie niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
2)    praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum roczna praktyka
w obszarze administracyjno - kadrowym lub płacowym);
3)    znajomość zagadnień z zakresu obsługi programu MS Oficce, a w szczególności EXCEL;
4)    umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
5)    umiejętność pracy w zespole;
6)    dyspozycyjność;
7)    zdolności analityczne;
8)    odporność na stres;
9)    kandydat posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
10)    nieposzlakowana opinia;
11)    niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
12)    nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
13)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
14)    nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno - kadrowym lub płacowym);
2)    dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych i samorządowych;
3)    biegła znajomość programu Płatnik, programu płacowo – kadrowego;
4)    dyspozycyjność;
5)    wiedzę ogólną na temat orzecznictwa pozarentowego;
6)    wysoki poziom kultury osobistej;
7)    umiejętność pracy w zespole;
8)    umiejętność sprawnego i samodzielnego działania;
9)    bardzo dobrą organizację pracy;
10)    kreatywność;
11)    komunikatywność.
 
IV.    Przebieg procesu rekrutacji:

Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych, przystąpienia do  konkursu
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

V.    Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

Kandydat składa następujące dokumenty:
1)    podanie o pracę - list motywacyjny;
2)    C.V. z aktualnym zdjęciem  lub życiorys z aktualnym zdjęciem;
3)     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
5)    kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające  zatrudnienie
z ostatniego miejsca pracy;
6)    opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich zakładów pracy;
7)    oświadczenie kandydata dotyczące:
•    posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
•    nieposzlakowanej opinii;
•    niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
•    nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  oraz o nie prowadzeniu  wobec kandydata postępowania
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe;
•    posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
•    braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
•    wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

VI.  Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

1.    Termin złożenia dokumentów:    do dnia 20.12.2019 r.
2.    Miejsce i sposób złożenia dokumentów:  Wymagane dokumenty  należy składać
w  Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności /58-500 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 7, pokój 310/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika do spraw kadr i płac w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jelenia Góra.

Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

***

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do konkursu zostanie umieszczona  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.pzon-jeleniagora.pl.
Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie pzon-jeleniagora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (siedziba Zespołu, III piętro).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 119s.1) oraz własnoręcznym podpisem.

VII.    Inne informacje:

1.    oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone 23.12.2019 r.
2.    osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefoniczną o formie rozstrzygnięcia naboru 23.12.2019 r.,
3.    dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  na stanowisko wskazane
w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych,
4.    dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 64 380 90 wew. 25 oraz 533 170 333,
5.    wyniki zostaną upublicznione w ciągu 14 dni od zakończenia naboru na tablicy informacyjnej Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
www.pzon-jeleniagora.pl

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze

metryczka


Wytworzył: Dorota Ćwiek (5 grudnia 2019)
Opublikował: Konrad Wolski (6 grudnia 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262