Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (3)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

referent

miejsce pracy: Jelenia Góra
termin składania dokumentów: 12 maja 2016  16:00

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE (PZOON)
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W PZOON JELENIA GÓRA
 
1.      Określenie stanowiska urzędniczego:
a)      referent,
b)      pełny etat,
c)       zatrudnienie od 01.06.2016 r.
 
 
Wymagania niezbędne kandydata:
a)      obywatelstwo polskie,
b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)       wykształcenie wyższe na kierunku administracja, ekonomia lub prawo,
d)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)       nieposzlakowana opinia,
f)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
g)       bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych dotyczących przedmiotowego stanowiska, tj.: Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób   w wieku do 16 roku życia, Ustawy- Prawo o ruchu drogowym (w zakresie kart parkingowych), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o samorządzie powiatowym,
h)      minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej- mile widziana praca z osobami niepełnosprawnymi (dopuszczalny staż absolwencki z Powiatowego Urzędu Pracy).
 
3.      Wymagania dodatkowe kandydata:
a)      umiejętność obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania                              o Niepełnosprawności,
b)       umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, laminarka),
c)      umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, obowiązkowość, rzetelność.
 
4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      w zakresie wystawiania kart parkingowych:
- wprowadzanie do EKSMoN-u wniosków o wydanie kart parkingowych,
-  tworzenie wszelkich pism służących realizacji kart parkingowych,
- zawiadamianie wnioskodawców o terminach odbioru kart parkingowych,
- wystawianie, w imieniu Przewodniczącej kart parkingowych,
-wydawanie kart parkingowych oraz udzielanie niezbędnych informacji                                        o  przysługujących przywilejach,
- archiwizacja dokumentacji,
- prowadzenie rejestru wydanych kart parkingowych,
- prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości.
 
b)      w zakresie obsługi administracyjno-biurowej:
- przyjmowanie wniosków o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawności i wniosków o wydanie kart  parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także innej korespondencji wpływającej do Zespołu,
- udzielanie zainteresowanym wyczerpującej informacji z zakresu zadań realizowanych przez Zespół,
- przygotowywanie materiałów na posiedzenie składów orzekających,
-obsługa posiedzeń składów orzekających- protokołowanie ich przebiegu,   przygotowywanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
-  przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w postępowaniu odwoławczym,
- prowadzenie rejestrów spraw i dziennika korespondencji,
- archiwizacja akt orzeczniczych,
- sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
 
c)      w zakresie obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności:
- wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Osób Niepełnosprawnych,
- tworzenie wszelkich pism dotyczących realizacji zadań Zespołu,
- analizowanie i sporządzenie na podstawie danych statystycznych niezbędnych    
  zestawień i analiz na potrzeby Zespołu.
- wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonego, niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań Zespołu.
 
 
5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Praca na III piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 7. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość przejść, budynek  jest wyposażony  w windę.
Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym, obsługą klientów, rozmowami telefonicznymi, obsługą urządzeń biurowych.
 
6.      Wymagane dokumenty
 a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe,
e)      oświadczenie o treści:
”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
 
Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, 58-500 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 7, sekretariat 310,
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze”, lub listownie, do dnia 12.05.2016 r., do godziny 16.00.
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”, oraz własnoręcznym podpisem.
 
Ogłoszenie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra, na stronie pzon-jeleniagora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu  (siedziba Zespołu, III piętro).
 
 7.      Zasady naboru na stanowisko:
Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana Zarządzeniem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, w 3 etapach postępowania:
I etap
Analiza dokumentów złożonych przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.
II etap
Do drugiego etapu postępowania zostaną zakwalifikowani kandydaci spełniający wymagania formalne. W drugim etapie zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny. O terminie egzaminu teoretycznego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
III etap
Do trzeciego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi z egzaminu teoretycznego. Trzecim etapem postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko będzie rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyć predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku.
Wyniki konkursu zostaną upublicznione w ciągu 14 dni od zakończenia naboru na tablicy informacyjnej Zespołu, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu oraz na stronie
www.pzon-jeleniagora.pl
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 64 380 90 oraz 533 170 333.
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania                 o Niepełnosprawności  w Jeleniej Górze zatrudnionych jest mniej niż 25 pracowników.
 
 
 
Z up. Przewodniczącej Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
/-/ Katarzyna Łobacz- Chowańska
Sekretarz Zespołu
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Łobacz-Chowańska (2 maja 2016)
Opublikował: Urszula Simko (2 maja 2016, 10:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 900